19th Batch

 

 

Class Roll

Name
of the Students

Session

Registration No.

Exam Roll

04

Soniya Akter

2010-11

G-Pharm: 1905/11

1253

05

Ashikur Rahman

2010-11

G-Pharm: 1906/11

1254

06

Kawsar Ahmed

2010-11

G-Pharm: 1907/11

1255

07

Sujan Kumar Gain (Diganta)

2010-11

G-Pharm: 1908/11

1256

08

Suborna Islam

2010-11

G-Pharm: 1909/11

1257

09

Apu Chandra Ghosh

2010-11

G-Pharm: 1910/11

1258

10

Shamima Akter

2010-11

G-Pharm: 1911/11

1259

11

MD.
Monir Hossien

2010-11

G-Pharm: 1912/11

1260

12

Mousumi Akter

2010-11

G-Pharm: 1913/11

1261

14

Tarikul Islam

2010-11

G-Pharm: 1915/11

1293

15

Ashraf
Ahmed

2010-11

G-Pharm: 1916/11

1263

21

Nime Ahmed Khan

2010-11

G-Pharm: 1922/11

1269

22

Suborna Sultana Bornomala

2010-11

G-Pharm: 1923/11

1270

23

Asif  Iqbal

2010-11

G-Pharm: 1924/11

1271

24

Jasmin Akter Rima

2010-11

G-Pharm: 1925/11

1272

25

Ashrafunnahar

2010-11

G-Pharm: 1926/11

1273

28

Bishwa Nath Sikder

2010-11

G-Pharm: 1929/11

1275

29

Shahin Alam

2010-11

G-Pharm: 1930/11

1276

30

Halima
Akter

2010-11

G-Pharm: 1931/11

1277

32

Khadija
Akter

2010-11

G-Pharm: 1933/11

1279

33

Sanjida Begum Munni

2010-11

G-Pharm: 1934/11

1280

34

Sajid Hassan Likhon

2010-11

G-Pharm: 1935/11

1281

35

Julekha Akter

2010-11

G-Pharm: 1936/11

1282

36

Asma Akter

2010-11

G-Pharm: 1937/11

1283

38

Sharmin Sultana

2010-11

G-Pharm: 1939/11

1284

39

Taslima Akter

2010-11

G-Pharm: 1940/11

1285

40

Suzana Hasnath

2010-11

G-Pharm: 1941/11

1286

41

Mahenaj Tajnina

2010-11

G-Pharm: 1942/11

1287

42

Nowshin Laila Mitu

2010-11

G-Pharm: 1943/11

1288

44

Umma-Jannatul-Ara

2010-11

G-Pharm: 19/11

1290

45

Sadia Afrin

2010-11

G-Pharm: 1946/11

1291

46

Md.
Monirul Islam

2010-11

G-Pharm: 1947/11

1292

50

Mahmadul Hasan

2010-11

G-Pharm: 1867/10

1212

52

Masum Parvez

2010-11

G-Pharm: 1828/10

1169

55

Mahjabin Afrin Setara

2010-11

G-Pharm: 1845/10

1192

56

Ashraful Alam

2010-11

G-Pharm: 1898/10

1239

57

Abu Md. Zubayar Hasan

2010-11

G-Pharm: 1894/10

1235

58

Sanjida Rahman

2010-11

G-Pharm: 1876/10

1219

59

Saidur Rahman Sabuj

2010-11

G-Pharm: 18/10

1229

60

Asim Maitra

2010-11

G-Pharm: 1850/10

1197

61

Md. Ariful Islam

2010-11

G-Pharm: 1888/10

1230

63

Nurun-nabi

2010-11

G-Pharm: 1852/10

1199

64

Sagar Chandra Pal

2010-11

G-Pharm: 1817/10

1158