20th Batch

 

 

 

Class Roll

Name of the Students

Session

Registration No.

Exam Roll

01

Md. Fazlur Rahman

2010 – 2011

G-Pharma: 1949/11

1300

02

Md. Manjur Rahman

2010 – 2011

G-Pharma: 1950/11

1301

03

Oninta Rafiq

2010 – 2011

G-Pharma: 1951/11

1302

04

Mohaimeen Al Sifat

2010 – 2011

G-Pharma: 1952/11

1303

05

Kona Sarker

2010 – 2011

G-Pharma: 1953/11

1304

08

Ikra Binte Mostafiz

2010 – 2011

G-Pharma: 1956/11

1306

10

Jannatul Mawa

2010 – 2011

G-Pharma: 1958/11

1308

11

Aminul Islam Khan

2010 – 2011

G-Pharma: 1959/11

1309

12

Tapos Sarkar

2010 – 2011

G-Pharma: 1960/11

1310

14

Priya Baishnob

2010 – 2011

G-Pharma: 1962/11

1312

15

Shakil Hossain

2010 – 2011

G-Pharma: 1963/11

1313

16

Arafat Hussain

2010 – 2011

G-Pharma: 1964/11

1314

17

Papia Saha

2010 – 2011

G-Pharma: 1965/11

1315

18

Tahmina Akter Jemy

2010 – 2011

G-Pharma: 1966/11

1316

19

Shamim Sarkar

2010 – 2011

G-Pharma: 1967/11

1317

20

Omar Faruk

2010 – 2011

G-Pharma: 1968/11

1318

21

Ajmira Pervin Koly

2010 – 2011

G-Pharma: 1969/11

1319

22

Soheli Jaman

2010 – 2011

G-Pharma: 1970/11

1320

23

Afroja Hosen

2010 – 2011

G-Pharma: 1971/11

1321

24

Sharmin  Akter
Shumi

2010 – 2011

G-Pharma: 1972/11

1322

27

Kazi Saddam Hossain

2010 – 2011

G-Pharma: 1975/11

1324

28

Nazmul Hasan Shimul

2010 – 2011

G-Pharma: 1976/11

1325

29

Arsheda Akter

2010 – 2011

G-Pharma: 1977/11

1326

30

Takika Hasida

2010 – 2011

G-Pharma: 1978/11

1327

31

Mong Sanu Marma

2010 – 2011

G-Pharma: 1979/11

1328

32

Md. Shamim Reza

2010 – 2011

G-Pharma: 1980/11

1329

33

Lata Roy

2010 – 2011

G-Pharma: 1981/11

1330

34

Md. Kamruzzaman

2010 – 2011

G-Pharma: 1982/11

1331

35

Tamima Akter

2010 – 2011

G-Pharma: 1983/11

1353

36

Syafron Kumar Mondal

2010 – 2011

G-Pharma: 1984/11

1332

37

Ishtiak Huq

2010 – 2011

G-Pharma: 1985/11

1333

38

Md. Zamin Zaman

2010 – 2011

G-Pharma: 1986/11

1334

39

Omar Faruk

2010 – 2011

G-Pharma: 1987/11

1335

40

Shirin Sultana Airin

2010 – 2011

G-Pharma: 1988/11

1336

41

Tahmina Islam

2010 – 2011

G-Pharma: 1989/11

1337

42

Nusrat Zaman Piya

2010 – 2011

G-Pharma: 1990/11

1338

43

Afroza Sultana

2010 – 2011

G-Pharma: 1991/11

1339

44

Mizanur Rahman

2010 – 2011

G-Pharma: 1992/11

1340

45

Abdullah Al Foysal

2010 – 2011

G-Pharma: 1993/11

1341

46

Goutam Kumar Ray

2010 – 2011

G-Pharma: 1994/11

1355

47

Sarzil Azad Niloy

2010 – 2011

G-Pharma: 1995/11

1342

49

Mukta Paul

2010 – 2011

G-Pharma: 1997/11

1344

50

Happy Majumdar

2010 – 2011

G-Pharma: 1998/11

1345

51

Traya Chakma

2010 – 2011

G-Pharma: 1999/11

1354

52

Mannan Shikder

2010 – 2011

G-Pharma: 2000/11

1346

53

Irin Pervin Lata

2010 – 2011

G-Pharma: 2001/11

1347

54

Lucky Akter

2010 – 2011

G-Pharma: 2002/11

1348

55

Ashraf Khan Shaon

2010 – 2011

G-Pharma: 2003/11

1349

56

Shahjad Hossain

2010 – 2011

G-Pharma: 2004/11

1350

57

Hafiz Al Asad

2010 – 2011

G-Pharma: 2005/11

1351

58

Md. Emran Hossain

2010 – 2011

G-Pharma: 2006/11

1352

60

Rajon Sarkar

2010 – 2011

G-Pharma: 1920/11

1267

61

Tamjida Islam

2010 – 2011

G-Pharma: 1919/11

1266

62

Ishrat Jahan

2010 – 2011

G-Pharma: 1914/11

1262

65

Tanvir Rafe Siddiky

2010 – 2011

G-Pharma: 1927/11

1274

66

Md. Shirazul Islam

2010 – 2011

G-Pharma: 1944/11

1289

67

Nazmul Kabir

2009 – 2010

G-Pharma: 1851/10

1198

68

Jannatul Ferdaus

2009 – 2010

G-Pharma: 1846/10

1193

69

Jerin Fatema

2009 – 2010

G-Pharma: 1873/11

1217

70

Sifat Jahan Juthi

2010 – 2011

G-Pharma: 1918/11

1265

71

Umma Jannatul Ara

2010 – 2011

G-Pharma: 1945/11

1290