23rd Batch

Exam RollName of the StudentsRegistration No.Session
1482Abdur RobG-Pharma: 2131/132012-13
1484Roksana AkterG-Pharma: 2133/132012-13
1486Shahanaj AkterG-Pharma: 2135/132012-13
1487Mehtazul Afroz MilaG-Pharma: 2136/132012-13
1490Nahid HasanG-Pharma: 2139/132012-13
1492Towhid HasanG-Pharma: 2141/132012-13
1493Md. Ridoy KhanG-Pharma: 2142/132012-13
1494Mahadi HasanG-Pharma: 2143/132012-13
1495Shamim HossenG-Pharma: 2144/132012-13
1496Ranjoy SarkerG-Pharma: 2145/132012-13
1544Abdul AlimG-Pharma: 2146/132012-13
1497Al-Amin Hossain DipuG-Pharma: 2147/132012-13
1498Shazzad HossainG-Pharma: 2148/132012-13
1499Morium AkterG-Pharma: 2149/132012-13
1500Nadia AfrinG-Pharma: 2150/132012-13
1501Md. Sajib SaklanG-Pharma: 2151/132012-13
1502Tahmina HaqG-Pharma: 2152/132012-13
1503Rashedul KabirG-Pharma: 2153/132012-13
1504Saddam HossenG-Pharma: 2154/132012-13
1506Nayeem HossanG-Pharma: 2157/132012-13
1507Md. Habibur RahmanG-Pharma: 2158/132012-13
1508Zakaria MahmudG-Pharma: 2159/132012-13
1509Rakib HossanG-Pharma: 2160/132012-13
1510Sadya AfrinG-Pharma: 2161/132012-13
1511Fahmida KabirG-Pharma: 2165/132012-13
1512Mahfuza AkterG-Pharma: 2166/132012-13
1513Sonia AkterG-Pharma: 2168/132012-13
1514Afrin JahanG-Pharma: 2169/132012-13
1515Md. Rashedul AlamG-Pharma: 2170/132012-13
1516Md. Delwar HossainG-Pharma: 2171/132012-13
1518Emran HossainG-Pharma: 2173/132012-13
1520Md. Saiful AlamG-Pharma: 2175/132012-13
1521Forhad HossenG-Pharma: 2176/132012-13
1522Ashananda BishwasG-Pharma: 2177/132012-13
1525Syeda Fariah Sultana TondraG-Pharma: 2180/132012-13
1526Sadya ChowdhuryG-Pharma: 2181/132012-13
1527Maksudur RahimG-Pharma: 2182/132012-13
1543Sathi AkterG-Pharma: 2183/132012-13
1528Barsha MazumderG-Pharma: 2184/132012-13
1529Afroza FerdoseG-Pharma: 2185/132012-13
1530Nayeem HossenG-Pharma: 2186/132012-13
1531Md. Manik HossenG-Pharma: 2187/132012-13
1532Ishrak IlaG-Pharma: 2188/132012-13
1533Tanzil AhmedG-Pharma: 2189/132012-13
1534Niloy HassanG-Pharma: 2190/132012-13
1536Tahmina AkterG-Pharma: 2191/132012-13
1537Jesmin KhanamG-Pharma: 2193/132012-13
1538Nabanita TarafderG-Pharma: 2195/132012-13
1539Farzana Sharmin ShathiG-Pharma: 2197/132012-13
1540Minakhe PalG-Pharma: 2198/132012-13
1541Alamin AzizG-Pharma: 2199/132012-13
1542Sadya AfrinG-Pharma: 2200/132012-13
1305Sanzida AhmedG-Pharma: 1954/132012-13
1453Rekha AkterG-Pharma: 2012/132010-11