25th Batch

Exam RollName of the StudentsRegistration No.Session
1615Khatuna Jannat HimaG-Pharma: 2281/142013 – 2014
1616Fariha SultanaG-Pharma: 2282/142013 – 2014
1663Md. Hasanur IslamG-Pharma: 2283/142013 – 2014
1617Rita AkterG-Pharma: 2284/142013 – 2014
1664Rabeyatunn NasifaG-Pharma: 2285/142013 – 2014
1618Nadiya SultanaG-Pharma: 2286/142013 – 2014
1619Rubaia Nasrin LizaG-Pharma: 2287/142013 – 2014
1666Kawser AhammedG-Pharma: 2288/142013 – 2014
1620Silvia AhmedG-Pharma: 2289/142013 – 2014
1621Jannatul FerdousG-Pharma: 2290/142013 – 2014
1623Jakia SultanaG-Pharma: 2292/142013 – 2014
1624Md. Azuadul IslamG-Pharma: 2293/142013 – 2014
1625Md. Atikur RahmanG-Pharma: 2294/142013 – 2014
1626Shahinur Islam SourovG-Pharma: 2295/142013 – 2014
1627Md. Abdul NaimG-Pharma: 2296/142013 – 2014
1667Kaniz Fatema RumpaG-Pharma: 2297/142013 – 2014
1628Md. Harun-or-RashidG-Pharma: 2298/142013 – 2014
1629Nazmun Nahar SonyaG-Pharma: 2299/142013 – 2014
1630Md. Shahinor Islam ShahinG-Pharma: 2300/142013 – 2014
1631Md. Rashedul IslamG-Pharma: 2301/142013 – 2014
1632AsaduzzamnG-Pharma: 2302/142013 – 2014
1633Md. Rabiul IslamG-Pharma: 2303/142013 – 2014
1634Dipankar SarkarG-Pharma: 2304/142013 – 2014
1635Md. Monir HossainG-Pharma: 2305/142013 – 2014
1636Shamima Kotha MoniG-Pharma: 2306/142013 – 2014
1637Jannatul FerdousG-Pharma: 2307/142013 – 2014
1638Sharifa AkterG-Pharma: 2308/142013 – 2014
1639Rezaul KarimG-Pharma: 2309/142013 – 2014
1662Pew Roy ChowdhuryG-Pharma: 2311/142013 – 2014
1640Liza AkterG-Pharma: 2314/142013 – 2014
1641Fahim AbidG-Pharma: 2315/142013 – 2014
1642A.K.M MahmudullahG-Pharma: 2316/142013 – 2014
1643Shamim Ahmed HridoyG-Pharma: 2317/142013 – 2014
1644Mousume AkterG-Pharma: 2319/142013 – 2014
1645Md. Shamim MondalG-Pharma: 2320/142013 – 2014
1646Asmaull Hossna ShornaG-Pharma: 2321/142013 – 2014
1647Tushar Ahmed HannanG-Pharma: 2323/142013 – 2014
1648Md. Johirul IslamG-Pharma: 2324/142013 – 2014
1649Tahmina Ahmed TaniaG-Pharma: 2325/142013 – 2014
1650Nayem HasanG-Pharma: 2327/142013 – 2014
1651Afsana PriyaG-Pharma: 2328/142013 – 2014
1652Md. Farhad AhmedG-Pharma: 2329/142013 – 2014
1653Md. Masud RanaG-Pharma: 2330/142013 – 2014
1654Rabeya KhatunG-Pharma: 2331/142013 – 2014
1655Sufal Kumar BhadraG-Pharma: 2332/142013 – 2014
1656Farjana AkterG-Pharma: 2333/142013 – 2014
1657Liza AktherG-Pharma: 2334/142013 – 2014
1658Afsana MimiG-Pharma: 2335/142013 – 2014
1659Md. Saiful Islam AkashG-Pharma: 2336/142013 – 2014
1661Md. Ashikul IslamG-Pharma: 2337/142013 – 2014