26th Batch

Exam RollName of the StudentsRegistration No.Session
1670Md. Sobuz HossenG-Pharma-2341/142013 - 2014
1671Kauser Hamid KolyG-Pharma-2343/142013 - 2014
1672Anisur Rahman SaifG-Pharma-2344/142013 - 2014
1710Md. Nayem IslamG-Pharma-2345/142013 - 2014
1673Runa YeasminG-Pharma-2346/142013 - 2014
1674Mowmita FerdousG-Pharma-2347/142013 - 2014
1675Md. Atikur RahmanG-Pharma-2348/142013 - 2014
1676Naila HossainG-Pharma-2349/142013 - 2014
1677Habibur RahmanG-Pharma-2350/142013 - 2014
1678Mominul IslamG-Pharma-2351/142013 - 2014
1679Shamsul AlamG-Pharma-2352/142013 - 2014
1680Shimu AkterG-Pharma-2353/142013 - 2014
1681Masud RanaG-Pharma-2354/142013 - 2014
1682Md. Belal ArafatG-Pharma-2355/142013 - 2014
1711Rakibul HasanG-Pharma-2356/142013 - 2014
1684Sanjita RoyG-Pharma-2358/142013 - 2014
1685Mishila ParvinG-Pharma-2359/142013 - 2014
1686Shima AkterG-Pharma-2360/142013 - 2014
1687Md. Rokebul IslamG-Pharma-2361/142013 - 2014
1688Md. Mamun-or-RashidG-Pharma-2362/142013 - 2014
1689Sadia IslamG-Pharma-2363/142013 - 2014
1690Tahera Akter ShuchiG-Pharma-2364/142013 - 2014
1691Rashidul IslamG-Pharma-2365/142013 - 2014
1693Md. Ali AkborG-Pharma-2367/142013 - 2014
1695Nusrat Jahan RituG-Pharma-2370/142013 - 2014
1696Juthi SahaG-Pharma-2371/142013 - 2014
1697Rownok Jahan TriptiG-Pharma-2372/142013 - 2014
1698Ariful IslamG-Pharma-2373/142013 - 2014
1699Ikram AhmedG-Pharma-2374/142013 - 2014
1700Israt Jahan RumaG-Pharma-2375/142013 - 2014
1701Md. Masudur RahmanG-Pharma-2376/142013 - 2014
1712Khadija AkterG-Pharma-2378/142013 - 2014
1703S.M Moinul HasanG-Pharma-2379/142013 - 2014
1704Shoovro Dev SarkarG-Pharma-2381/142013 - 2014
1705Md. Nuruzzaman HossainG-Pharma-2382/142013 - 2014
1706Khurshida AkterG-Pharma-2383/142013 - 2014
1707Rakibul HasanG-Pharma-2385/142013 - 2014
1709Sanshite Jannati ShampaG-Pharma-2387/142013 - 2014
1622Md. Motiur RahmanG-Pharma-2291/142013 - 2014